-10% przy zapisie do Newsletter’a ♦ Darmowa dostawa od 190 PLN

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Monika Bednarek działalność gospodarcza pod firmą BEMOON Monika Bednarek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Miechów 39C; 63-642 Perzów, NIP 619-204-65-37, REGON 381460864, adres poczty elektronicznej: kontakt@bemoon.pl, numer telefonu: 695995850 jako Administrator Twoich danych osobowych dalej jako „ADO” dba o Twoją prywatność, dlatego w oparciu o przepisy rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO (Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), przekazujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez ADO Twoich danych osobowych, w tym o plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą platformę internetową.

II. Przetwarzanie danych osobowych

ADO zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Staramy się zapewnić Ci przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informujemy o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy tworzeniu Konta w Serwisie bemoon.pl, zawieraniu umowy, zapisie na newsletter. ADO dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

III. Bezpieczeństwo danych osobowych

W toku przetwarzania danych osobowych zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), stosujemy postanowienia RODO i informujemy o takim zdarzeniu organ nadzorczy oraz osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami RODO.

IV. Administrator danych osobowych („Administrator”)
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bemoon.pl lub innych kanałów komunikacji z Klientem np. Infolinia, Poczta, Facebook, Instagram itp. jest BEMOON Monika Bednarek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Miechów 39C; 63-642 Perzów. W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, podmiotami przetwarzającymi dane uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy: Google Adwords (Google LLC), Google Analytics (Google LLC),, HotJar (Hotjar Limited), Facebook (Facebook Limited), Opineo (Opineo sp. z o.o.).
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
  • pisemnie na adres: BEMOON Monika Bednarek; Miechów 39C; 63-642 Miechów,
  • mailowo: kontakt@bemoon.pl
  • telefonicznie: nr. tel. 695 995 850
V. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe?
 1. ADO może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników lub Klientów korzystających z Serwisu: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego (jeżeli podasz go nam w związku z Twoim zapytaniem); adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), dane związane z realizacją zamówienia, w tym płatnością. W wypadku Użytkowników lub Klientów nie będących konsumentami ADO może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. W zależności od tego, z jakich funkcjonalności Serwisu korzystasz przetwarzamy Twoje dane podane dobrowolnie przez Ciebie, w następujących celach:
CELPODSTAWA PRAWNA
Wyświetlanie stron wwwprawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na świadczeniu usługi i konieczności zabezpieczenia przed nadużyciami.
Założenie i prowadzenie Konta Użytkownika,
Uwierzytelnianie Użytkownika
podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Usługi wymagające założenia Konta
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta.
niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Przesyłanie newsletteraTwoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej poprzez rejestrację adresów IP użytkowników Serwisuna podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną),
Realizacja zamówień
w celu realizacji złożonego zamówienia (w tym ewentualnych reklamacji)
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
– podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości
Statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu– podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług, prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, a także ich preferencji zakupowych,
Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń
– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
W celach przesłania ankiety satysfakcji– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług, prowadzeniu analiz satysfakcji i zadowolenia użytkowników w serwisie, z dokonania zakupu a także ich preferencji zakupowych,
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez formularz kontaktowy lub opcję zapytaj o ofertę
Rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO,– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozpatrywaniu reklamacji, wniosków oraz odwołań,
VI. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 1. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
 2. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych osobowych, które pozostawimy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług ADO, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.
 3. W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia do momentu wykonania umowy oraz zakończenia okresu posprzedażowego uprawniającego do określonych roszczeń względem ADO (np. rękojmia/gwarancja).
 4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych albo w przypadku braku sprzeciwu – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 6. Dane przetwarzane do celu obsługi „Zapytania o produkt” będą przechowywane przez czas trwania korespondencji. W przypadku dalszego zainteresowania naszym produktem/usługą, akceptacji naszej propozycji cenowej, będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z pkt 5 powyżej.
 7. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron
  • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub zgłosisz sprzeciw przeciwko przetwarzaniu

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 8. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
VII. Kategorie odbiorców danych osobowych
 1. W związku z realizacją usług przez ADO Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT, w tym odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług przez Internet, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności w przypadku, gdy składając zamówienie podmiot danych skorzystał ze sposobu płatności elektronicznych, podmiotom świadczące usługi księgowe, rachunkowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe, przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie ADO, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO inne drobne usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy.
 2. Twoje dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa -udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 3. ADO wie, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. ADO zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania – obecnie ADO nie korzysta z usług takich podmiotów. Podmioty, z którymi współpracuje ADO mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). ADO przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
VIII. Twoje prawa
 1. Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania dane kontaktowe wskazane w pkt. IV powyżej. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 2. Prawo do sprostowania danych
  Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
 3. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwieniem korzystania z Serwisu, a także badaniem satysfakcji.
  Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
 4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

  • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
   roszczeń;
  • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
 6. Prawo dostępu do danych
  Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 7. Prawo do cofnięcia zgody
  Jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
 8. Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 9. Prawo do skargi
  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Jeżeli ADO nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny).
 11. Ze względu na bezpieczeństwo danych, ADO zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego lub adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację jego autentyczności.
 12. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.
 13. W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji naszego Serwisu lub Systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.
 14. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
IX. Profilowanie

W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

 • wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,
 • wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zapytamy Cię o Twoją zgodę. Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
Dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania. Profilowanie danych osobowych przez ADO polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą ADO.

X. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie, drogi Użytkowniku danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie (usługa świadczona droga elektroniczną),
 • brak możliwości korzystania z usług Serwisu (usługa świadczona drogą elektroniczną – zapytaj o ofertę i formularz kontaktowy),
XI. Bezpieczeństwo danych

ADO dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, ADO:

 • wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 • stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 • podejmuje ponadto niezbędne działania, by to podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z ADO dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie ADO,
 • prowadzi analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
 • w razie konieczności, ADO wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

Komu możemy przekazywać Twoje dane?
Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności:

 • dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych,
 • przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień,
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym,
 • firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych
XII. Ciasteczka

Firma BEMOON Monika Bednarek gromadzi dane dotyczące ruchu odwiedzających Użytkowników na stronach Serwisu, co wymaga rejestracji adresów IP Użytkowników. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie do obliczeń statystycznych i nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Polityka Plików Cookies

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

ADO przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

XIII. Postanowienia końcowe
 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. ADO zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu.
 2. ADO poinformuje Użytkowników o każdej zmianie Polityki Prywatności.